Årsoppgjør

Vi bistår våre kunder med årsregnskap, skattemelding samt aksjonærregisteroppgave.

Årsoppgjør

Alle regnskapspliktige etter regnskapsloven, har innsendingsplikt til Regnskapsregisteret i Brønnøysund. Dette omfatter alle aksjeselskaper, samt andre virksomheter etter størrelse.

Årsregnskapet skal sendes til Regnskapsregisteret innen en måned etter at det er fastsatt av generalforsamlingen eller tilsvarende organ. For å unngå forsinkelsesgebyr må innsending av komplett årsregnskap gjøres via Regnskapsregisteret sine skjema i Altinn senest 31. juli (ikke tillatt med innsendelse på papir). Hvis komplett årsregnskap ikke er sendt til Regnskapsregisteret innen fristen, må forsinkelsesgebyr betales.

SkattemeldingNæringsdrivende skal innen 31. mai året etter inntektsåret sende inn skattemeldingen med vedlegg via Altinn. Hvis skattemelding ikke er sendt innen fristen, påløper forsinkelsesgebyr (tvangsmulkt). Tvangsmulkten ilegges med halvt rettsgebyr per dag oppgaven er forsinket, og maksimalt 50 ganger rettsgebyret. I dag tilsvarer dette ca kr 600 per dag, og at samlet tvangsmulkt kan bli i størrelsesorden kr 59 000.

Aksjonærregisteroppgave

Alle aksjeselskaper er forpliktet til å levere aksjonærregisteroppgave via Altinn senest innen utgangen av januar året etter inntektsåret. Aksjonærregisteret skal oppdateres årlig med blant annet endringer i aksjekapital, overkurs, antall aksjer, utbytte og aksjonærer.

Hvis aksjonærregisteroppgaven ikke er levert innen fristen vil det påløpe tvangsmulkt, se over.